Chov včel

Výroba kvalitních objemových krmiv pro chov skotu a poskytování služby bioplynové stanici vyžaduje optimální poměr orné půdy k trvalým travním porostům a tomu odpovídající skladbu plodin. Zde je místo pro opylovací činnost včel a dalších opylovatelů. Zemědělci si jsou velmi dobře vědomi významu včel a dalších hmyzích opylovatelů, vždyť významná část jejich úrody závisí na jejich existenci. Jako příklad lze uvést využití svazenky vratičolisté (atraktivní plodina pro včely) jako meziplodiny před setím kukuřice. Nabízí se zde těsnější vazba včelařů se zemědělci.

Užitkovost včel z hlediska opylovací činnosti je vzhledem současnému počtu včelstev a skladbě plodin těžko měřitelná. Je to dlouhodobá záležitost. Propolis a pyl nebyl vzhledem k výše popsanému komerčně produkován. Vosk byl používán pro zabezpečení nových plástů u rojů a oddělků. Bude tomu tak prozatím i do budoucna, neboť navyšování počtů včelstev znamená navýšení počtu plástů ve včelstvech.

Výše uvedené nás vedlo k tomu, abychom se začali věnovat chovu včel, jejichž 80% užitkovostí je právě v opylovací činnosti. Aby došlo k efektivnímu využití včel, je nutné zabezpečit optimální počty včelstev pro opylování na jednotky plochy. Dosažení těchto počtů je úkol pro příští včelařské sezóny. Prozatím budeme postupovat využitím rojů a tvorbou oddělků. Zde provedeme chov matek pro vlastní potřebu. Počet včelstev na počátku roku 2020 činí 72 a jsou rozmístěna v obcích Libštát, Bělá, Tample, Roztoky u Jilemnice a na Kamínce (Košťálov).

Ze současného počtu včelstev mimo opylování očekáváme přínos včelích produktů (medu, vosku, propolisu a pylu), množství je mimo jiné závislé i na počasí. Pro začátek počítáme s klasickým prodejem ze dvora. Čas ukáže, zda jsou naše předpoklady reálné a pokud v závislosti na skutečné situaci dojde k rozšíření dalších aktivit. Pokud máte zájem o více informací neváhejte kontaktovat našeho včelaře Jiřího Horáčka, mob.: 774 348 612.