Rostlinná výroba

 V oblasti rostlinné výroby se naše společnost vydala cestou výrazné specializace. Ta spočívá především v omezení nebo i v úplném upuštění od produkce některých druhů komodit. Rok 2010 byl tedy posledním, kdy se pěstovala a sklízela řepka, rovněž pěstování brambor bylo zastaveno. Užší specializace výroby zaměřená nyní především na intenzivní produkci ostatních obilovin, trav a jetelotráv a v neposlední řadě také kukuřice nám umožnila zbavit se množství nepotřebné techniky. Od této skutečnosti společně s investicemi do nové techniky a do zvyšování úrodnosti obhospodařovaných pozemků si slibujeme postupné zvyšování výnosů a snižování nákladů na výrobu.

Rostlinná výroba  je zaměřena na dva základní úkoly. Zabezpečit chov skotu kvalitními objemnými krmivy a zároveň poskytnout stejnou službu bioplynové stanici. Hospodaříme na pozemcích v nadmořské výšce od 380 do 530 metrů a tomu odpovídá jak poměr orné půdy k trvalým travním porostům, tak i skladba plodin. Na orné půdě pěstujeme krmné obiloviny, víceleté pícniny a v minimálním množství i kukuřici. Druhou část obhospodařované výměry tvoří trvalé travní porosty, které slouží k produkci senáží.

Pro plnění těchto úkolů bylo po vytvoření nové firmy silně zainvestováno do modernizace techniky pro pícninářství. Dalším úkolem je modernizace strojů k obdělávání orné půdy.

Důležitým prvkem je uskladnění a ošetření sklizně. Pro objemná krmiva je v současnosti vybudované zázemí z velké části soustředěno do areálu v Bělé. Nevyhnutelná je připravovaná modernizace posklizňové linky na čištění obilnin spolu s úpravou skladových prostor.